Medborgarinitiativets rubrik

Avslutande av upphandling gällande nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning

Innehåll i initiativet

Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår att det i 9 § i lagen om offentlig upphandling införs en punkt 16 gällande en begränsning av tillämpningsområdet: Denna lag tillämpas inte på upphandling av sådana tjänster som gäller behovet av nödvändig omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning och inte heller på sådana tjänster som hänför sig till behovet och som gäller boende och tjänster i det dagliga livet.

Skriv under medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!" för tryggande av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning!
Klicka här för att komma till medborgarinitiativet på kansalaisaloite.fi -sidan!

Eller du kan skriva ut en pappersversion av supportformuläret här: stödförklaring och posta det senast den 12.11.2017 till Kehitysvammaisten Palvelusäätiö / Kansalaisaloite, Pinninkatu 51 , 33100 Tammerfors.

Motiveringar

I juni 2016 ratificerade Finland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen betonas rätten till likabehandling av personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i beslutsfattande som gäller ärenden som berör dem själva. Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att själva besluta om var de vill bo och de får inte tvingas att använda sig av särskilda boendeformer.

Vi motsätter oss att livslånga, nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning arrangeras genom upphandling av tjänster i enlighet med upphandlingslagen. Upphandlingen av dessa tjänster strider mot mänskliga rättigheter och kommer på lång sikt att bli dyrt, både ur ett humant och ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Dessa tjänster som är nödvändiga för det dagliga livet bör uteslutas från lagens tillämpningsområde. I flere länder inom Europeiska Unionen har man gjort på detta sätt.

Som en följd av upphandlingsprocesserna är personer med funktionsnedsättning inte delaktiga i beslut som gäller deras egna ärenden och de har heller ingen tillgång till rättsmedel.  Upphandlingslagen, som förnyades år 2016, har inte förändrat situationen.  Personer med funktionsnedsättning är fortfarande inte delaktiga när upphandlingsbesluten fattas, trots att dessa beslut påverkar deras liv väsentligt. Personer med funktionsnedsättning har inte rätt att besvära sig över upphandlingsbesluten. Detta har bekräftats via rättspraxis.

Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga har vållats särskild skada av de nya upphandlingsprocesserna som kommunerna har genomfört.  Då den tidigare personalen inte flyttar över till den nya serviceproducenten efter utförd upphandling innebär detta att de personer som använder boendeservice förlorar arbetstagare som förstår dem och som är viktiga för dem.  Arbetet med att bygga upp vardagen på nytt måste göras om från grunden. Detta kan leda till ödesdigra följder i form av försvagad psykisk hälsa och funktionsförmåga för personen som behöver stöd.

Nyheter om medborgarinitiativets på svenska.

Yle Nyheter TV-nytt
Yle 15.8.2017
Yle berättar om medborgarinitiativets i svenska nyheter. Nyheter börjar om 11.20 i video.
https://arenan.yle.fi/1-3833611 (video)

Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK).

Risto Burman, verksamhetsledare, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
Kalle Könkkölä, verksamhetsledare, Tröskeln rf
Marianna Ohtonen, verksamhetsledare, Förbundet Utvecklingsstörning rf
Tarja Parviainen, verksamhetsledare, Autism- och Aspergerförbundet rf
Jyrki Pinomaa, verksamhetsledare, Aspa-stiftelsen
Petri Pohjonen, verksamhetsledare, Invalidiliitto ry
Jukka Tahvanainen, verksamhetsledare, Syns­ka­da­des för­bund rf
Sari Tervonen, verksamhetsledare, Epilepsiförbundet
Ilona Toljamo, viceordförande, Handikappforum rf
Ritva Ulander, verksamhetsledare, Autismstiftelsen
Markku Virkamäki, verksamhetsledare, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning