KANSALAISALOITE

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

Aloitteen sisältö

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus:
Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

Kansalaisaloitteemme koskee kaikkia kilpailutuksen piiriin kuuluvia palveluita;
Asumispalveluita, tulkkauspalveluita, henkilökohtaisen avun palveluita jne.

Tutustu kansalaisaloitteeseen!

Kannatusilmoitusten keruuaika päättyi 12.12.2017. Kansalaisaloite saavutti kaikkiaan 72 059 kannattajaa,
joista 48 567 allekirjoitti aloitteen oikeusministeriön kansalaisaloitepalvelussa ja 23 492 täytti paperisen kannatusilmoituksen.

Lämmin kiitos kaikille allekirjoittajille, nimien kerääjille ja asiasta aktiivisesti viestineille!
Erityiskiitos kasvonsa ja tarinansa kampanjalle antaneille palveluiden käyttäjille ja heidän läheisilleen!

Perustelut

Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vastustamme sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevilla vammaisilla henkilöillä ei ole itseä koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016 uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Vammaiset henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä. Vammaisille ihmisillä ei ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä. Tämä on vahvistettu oikeuskäytännössä.

Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen kuntien järjestämissä uusintakilpailutuksissa. Kun henkilökunta ei kilpailutuksen jälkeen siirry uuden toimijan palvelukseen, menettävät asumispalveluiden asiakkaat heitä ymmärtävät ja heille tärkeät työntekijät. Silloin arjen rakentaminen on jälleen aloitettava alusta. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset henkilön mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta.

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Lisbeth Hemgård, toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
Markku Jokinen, toiminnanjohtaja, Kuurojen Liitto
Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
Pirkko Mahlamäki, pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry
Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto ry
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry
Jyrki Pinomaa, toimitusjohtaja, Aspa-säätiö
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto ry
Jukka Tahvanainen, toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto ry
Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Epilepsialiitto ry
Ilona Toljamo, varapuheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry
Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö
Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö