AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Ei myytävänä -vaikuttajaverkosto tapasi eurokansanedustajia

26.8.2019 EL

Ei myytävänä -vaikuttamistyö jatkui 26.8.2019 eurokansanedustajien tapaamisella. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä pohtien yhdessä vaikuttamisen kanavia Euroopan parlamentissa.

Keskustelussa nousi keskeisesti esiin se, että EU:n hankintadirektiiviin perustuvat kilpailuttamiskäytännöt ovat vahvasti ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen kanssa. Eurokansanedustajista Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds uskovat, että EU:n hankintadirektiiviä on mahdollista korjata tai tarkentaa. Molemmat pitivät tärkeänä, että aiheesta on herätellään vakavaa keskustelua myös Euroopan parlamentissa.

Ei myytävänä -verkoston aktiivinen vaikuttamistyö jatkuu

23.8.2019

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen aktiivinen vaikuttamistyö jatkuu edelleen. Tänään 23.8.2019 kansalaisaloitteen edustajat Markku Virkamäki ja Tarja Parviainen kävivät tapaamassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua eduskunnan keväällä kansalaisaloitteesta antamien lausumien johdosta.

Ikuinen intressi markkinoiden armoilla – NHL-tähdet vai joukkue?

4.6.2019 MV

Markku Virkamäki pohtii blogissaan vammaisten ihmisten palveluiden kilpailuttamisen ongelmakohtia ja Suomen Leijonien huikeaa MM-jääkiekkomenestystä – ja löytää kiinnostavia yhtymäkohtia.

Pysyvä henkilöstö on keskeisin arkipäivän laadun tae vammaisten henkilöiden palveluissa. Myös Suomen jääkiekon maailmanmestaruus syntyi pitkäjänteisyydellä.

”Pysyvä henkilöstö on keskeisin arkipäivän laadun tae vammaisten henkilöiden palveluissa. Kaikki nuo markkinatalouteen kuuluvat nopeat tulot ja lähdöt, yritysjärjestelyt ja konkurssit johtavat muutoksiin myös palvelutoiminnassa. Muutokset merkitsevät aina henkilökunnan vaihtumista. Ei pääse muodostumaan pysyvää, vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa ja yhteistyössä kyvykästä henkilöstöä. Eikä Mörkö pääse lyömään sisään? Kukaan ei syötä, kun aamupesua avustamaan saapuu yksinäinen NHL-tähti, jota vammaiset henkilöt eivät tunne.”

Lue Markku Virkamäen blogi: Ikuinen intressi markkinoiden armoilla – NHL-tähdet vai joukkue?

Vammaisjärjestöjen tavoitteena vaikuttaa hallitusohjelmaan

2.5.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoittaneet vammaisjärjestöt viestivät yhteisesti hallitusohjelmaneuvottelijoille tavoiteltavasta hallitusohjelmakirjauksesta:

Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.

Lue lisää vammaisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteesta ja sen perusteluista!
Ei myytävänä -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoite ja sen perustelut

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteena kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan

2.4.2019 EL

”Tavoitteena on kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan säädöksistä, joilla tiettyjen palveluiden kilpailuttaminen lopetetaan”, Ei myytävänä -kansalaisaloitteen isä Markku Virkamäki kertoo ja kiittelee kansalaisaloitteen saamaa myönteistä vastaanottoa eduskunnassa.

Virkamäen mukaan Suomessa tarvitaan nimenomaan laintasoinen sääntely, jotta voidaan luottaa asioiden etenemiseen. Eduskunta hylkäsi maaliskuussa aloitteeseen sisältyneen lainmuutoksen, mutta velvoittaa seuraavan hallituksen kokoamaan asiantuntijaryhmän valmistelemaan osallisuuden ja oikeussuojan takaavia säädösmuutoksia.

Kansalaisaloitteita on pantu alulle lähes tuhat, eduskuntaan asti päässeistä aloitteista vain kaksi on hyväksytty. Helsingin Sanomat kysyykin, kannattaako kansalaisaloite panna vireille?

Lue artikkeli Helsingin Sanomista!
Lähes tuhannesta kansalaisaloitteesta vain kaksi on hyväksytty – Kannattaako kansalaisaloite panna vireille?

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet hallitusohjelmaan!

22.3.2019 EL

Vammaisjärjestöt edellyttävät, että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana myös tulevassa hallitusohjelmassa, johon esitetään seuraavaa kirjausta: ”Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.”

Tutustu vammaisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteeseen ja sen perusteluihin! Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoite

Viedään Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet yhdessä maaliin!

Eduskunta on antanut vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen

TIEDOTE 6.3.2019

Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä huoli kuultiin ja työ kohti lakitasoista muutosta jatkuu
Eduskunta on antanut lopullisen vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen täysistuntokäsittelyssä tiistaina 5.3.2019. Eduskunta katsoi, että aloitteeseen sisältyvä hankintalakia koskeva lakiehdotus ei ole toteutuskelpoinen. Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin.

Eduskunta tunnusti Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa, ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Jatkovalmistelu tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä, johon Kansalaisaloitteen edustajat ja vammaisjärjestöt nimeävät edustajansa eduskunnan päätöksen mukaisesti.

”Vammaisjärjestöt haluavat kiittää kaikkia vammaisia henkilöitä ja perheitä, jotka ovat kertoneet tarinansa, sekä kaikkia kansalaisaloitteen allekirjoittajia ja suojelijoita. Järjestöt kiittävät sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, talousvaliokuntaa ja kansanedustajia asian asiallisesta käsittelystä”, sanoo Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Markku Virkamäki, kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan vammaisten henkilöiden elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden kestävän järjestämisen ja niiden kilpailuttamisen lopettamisen.

”Edellytämme, että asiantuntijatyöryhmä pääsee aloittamaan työnsä nopeasti ja että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana myös tulevassa hallitusohjelmassa”, korostaa Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja.

Talousvaliokunnan lausumaehdotukset
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_35+2018.aspx

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian.

2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta.

Lisätietoja:
Markku Virkamäki, kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, puh. 040 5655 370
Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja, puh. 050 4097 940

Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan täysistuntoon

21.2., tarkennettu 26.2.2019 EL

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö (TaVM 35/2018 vp) Ei myytävänä- eli Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloitteesta (KAA 2/2018 vp) on ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssä keskiviikkona 27.2.2019 klo 14 alkavassa istunnossa. Keskustelu aiheesta alkaa todennäköisesti istunnon alussa toimitettavien äänestysten jälkeen.

Täysistuntoa voi tulla seuraamaan eduskunnan lehtereiltä, jonne pääsee vierailijasisäänkäynnin B kautta. Vammaisjärjestöjen edustajat, kansalaisaloitteen allekirjoittajat ja vammaiset ihmiset läheisineen ovat tervetulleita seuraamaan käytävää keskustelua!

Täysistunnon kulkua voi seurata myös verkkolähetyksenä eduskunnan sivuilta: Eduskunnan täysistunnon verkkolähetykset

Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan täysistunnon käsittelyyn

18.2.2019 EL

Ei myytävänä -nimellä tunnetuksi tullut Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite ja eduskunnan talousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta (TaVM 35/2018 vp) tuodaan tämän päivän tiedon mukaan (täysistuntosuunnitelma voi vielä muuttua) eduskunnan täysistuntokäsittelyyn keskiviikkona 20.2.2019.

HUOM! Täysististuntokäsittely siirtyy myöhempään ajankohtaan!

Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan valiokuntakäsittelyissä:
Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on yksimielisesti tunnustettu

14.2.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyssä palveluiden kilpailutuksen ongelmat on tunnustettu yksimielisesti ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa: Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu kilpailutuksissa. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä. Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään.

Vammaisjärjestöt vaativat, että jatkovalmistelussa turvataan riittävät lakitasoiset säännökset vammaispalveluiden kilpailutusten lopettamiseksi.

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö (TaVM 35/2018 vp)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto (StVL 10/2018 vp)