Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan valiokuntakäsittelyissä:
Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on yksimielisesti tunnustettu

14.2.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyssä palveluiden kilpailutuksen ongelmat on tunnustettu yksimielisesti ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa: Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu kilpailutuksissa. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä. Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään.

Vammaisjärjestöt vaativat, että jatkovalmistelussa turvataan riittävät lakitasoiset säännökset vammaispalveluiden kilpailutusten lopettamiseksi.

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö (TaVM 35/2018 vp)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto (StVL 10/2018 vp)

Kategoria: Yleinen.